ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 205 «СВІТЛИЦЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

logo
Батьківське самоврядування

Положення

про орган батьківського самоврядування

«Асоціація батьків вихованців ЗДО № 205 «Світлиця»» *

 

 1. Загальні положення

1.1. Асоціація – об’єднання громадян, створене з метою вирішення питань соціально-економічного характеру.

1.2. Положення про орган батьківського самоврядування дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 205 «Світлиця» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ДНЗ № 205) «Асоціація батьків вихованців ЗДО № 205» «Світлиця» (далі – Асоціація батьків вихованців ЗДО № 205) визначає її функції у громадській системі управління закладом дошкільної освіти.

1.3. Асоціація батьків вихованців ЗДО № 205 є добровільним, позапартійним, неприбутковим органом батьківського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та інтересів своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у ДНЗ № 205.

1.4. У своїй діяльності Асоціація батьків вихованців ЗДО № 205 керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про громадські об’єднання», Конвенцією ООН «Про права дитини», Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини.

1.5. Рішення про заснування Асоціації(ій) батьків вихованців ЗДО № 205 (далі- Асоціації(ій)) приймаються на загальних зборах батьків ДНЗ № 205 (груп ДНЗ № 205).

1.6. Легалізація (офіційне визнання) Правління(нь) Асоціації(ій) є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по ДНЗ № 205 після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

1.7. Припинення діяльності Асоціації(ій) може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

 

 1. Мета, завдання, основні принципи діяльності

2.1. Метою діяльності Асоціації(ій) є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу ДНЗ № 205, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності Асоціації(ій) є сприяння створенню умов для:

збереження та зміцнення здоров’я дітей;

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

всебічного зміцнення зв’язків між родинами, закладом дошкільної освіти і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ № 205 та його благоустрою;

сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

2.3. Основними принципами діяльності Асоціації(ій) є:

законність,

гласність,

колегіальність,

толерантність,

виборність,

організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу (груп ДНЗ № 205).

 

 1. Порядок створення Асоціації(ій)

3.1. Асоціація групи ДНЗ № 205 формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї групи і діє від їх імені.

3.2. До складу правління Асоціації групи ДНЗ № 205 входять: голова правління, заступник голови правління, секретар правління та члени правління групи, які обираються на зборах батьків дітей на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень правління Асоціації групи ДНЗ № 205 визначаються загальними зборами батьків дітей, які формують групу.

3.3. До складу Асоціації батьків вихованців ЗДО № 205 входять Асоціації батьків вихованців всіх груп ДНЗ № 205.

3.4. Правління Асоціації батьків вихованців ЗДО № 205 формується з голів (представників) усіх Асоціацій груп за рекомендаціями Асоціацій груп ДНЗ № 205.

3.5. Кількісний склад правління Асоціації ЗДО № 205, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків закладу. При цьому від Асоціацій груп кожної групи в склад Асоціації ЗДО № 205 входить не менше одного представника. Із складу представників Асоціацій груп ДНЗ № 205 обирається голова правління, його заступник та секретар.

3.6. У випадку, коли член правління Асоціації(ій) достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на загальних батьківських зборах ДНЗ № 205 (груп ДНЗ № 205).

 

 1. Організація діяльності Асоціації батьків вихованців ЗДО № 205

4.1. Найвищим керівним органом Асоціації(ій) є збори її членів (загальні збори батьків закладу (груп)).

4.2. Збори проводяться не рідше двох разів на рік. Правління Асоціації(ій) надає всім батькам повідомлення про проведення зборів не пізніше ніж за 2 тижні до їх проведення.

Збори розглядають питання:

звіту правління Асоціації(ій) про його діяльність за звітний період;

обрання членів правління Асоціації(ій);

інші питання, віднесені до відання Асоціації(ій).

4.3. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості від членів Асоціації(ій). Рішення приймаються простою більшістю голосів.

4.4. Рішення зборів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-ти денний строк шляхом надання протоколу.

4.5. При недосягненні згоди між керівником ДНЗ № 205 і більшістю членів Асоціації батьків вихованців ЗДО № 205 питання вирішуються на рівні районного органу управління освітою, між вихователями групи і відповідною Асоціацією батьків – завідувачем ДНЗ № 205.

4.6. У період між зборами керівним органом Асоціації(ій) є правління Асоціації(ій).

4.7. Правління Асоціації(ій) виконує функції, які сприяють досягненню мети Асоціації (ій) та виконанню завдань, за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів батьків.

4.8. Правління Асоціації(ій) здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання проводяться за необхідності, але не менше одного разу на місяць.

4.9. Правління Асоціації(ій) планує свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій громадськості тощо. План роботи має довільну форму і затверджується головою правління Асоціації(ій).

4.10. Секретар Асоціації(ій) веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних асоціацій. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

4.11. Керівництво ДНЗ № 205 і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів та планів роботи правління(нь) Асоціації(ій).

 

 1. Права та обов’язки Асоціації(ій)

5.1. Асоціація(ії) мають право:

 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;
 • сприяти залученню додаткових позабюджетних джерел фінансування закладу, які не заборонені чинним законодавством України;
 • вносити на розгляд керівництва (педагогічної ради) ДНЗ № 205 пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом ДНЗ № 205 в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до завідувача, педагогів, педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
 • за необхідності заслуховувати звіти Асоціацій груп і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;
 • скликати позачергові загальні збори батьків (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т. ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
 • надавати пропозиції завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу, які опинились у складних життєвих обставинах;
 • сприяти покращенню харчування вихованців закладу та контролювати стан організації харчування;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування ДНЗ № 205;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців ДНЗ № 205;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності ДНЗ № 205.

5.2. Асоціація(ії) можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються Асоціацією(ми) та затверджуються їх головами.

5.3. Правління Асоціації(ій) зобов’язане:

5.3.1.   виконувати плани роботи, затверджені головою правління відповідної Асоціації;

5.3.2.   вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах та передаються за актом новообраному правлінню;

5.3.3    надавати інформацію про свою діяльність за вимогою завідувача ДНЗ № 205 або відповідного органу управління освітою;

5.3.4.   у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

5.3.5.   звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова правління Асоціації батьків вихованців в ЗДО № 205 є членом педагогічної ради ДНЗ № 205. Він, за згодою, бере участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції Асоціації, з правом дорадчого голосу.

5.5. Голова (представник) правління Асоціації(ій) може бути членом атестаційної комісії ДНЗ № 205 для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

 

 1. Прикінцеві положення

6.1. Асоціація(ії) можуть виконувати й інші функції, не заборонені чинним законодавством.

 

 

 

 

 

* Схвалено на загальних батьківських зборах (протокол від 11.10.2018 № 2 ) та затверджено наказом по ЗДО від 12.10.2018 № 119р “Про Асоціацію батьків вихованців ЗДО № 205 “Світлиця””